ინტელექტუალური კონკურსი
ჩვენ ვსწავლობთ ბიბლიას
2 0 1 7 - 2 0 1 8
განაცხადი სარაიონო ეტაპისათვის

დაწვრილებით...

 

2017 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში გამართული ღონისიებები

 

დაწვრილებით...

 

საბავშვო წიგნის IV ფესტივალი

დაწვრილებით...

 

 

 

 

saqarTvelos sapatriarqosTan arsebuli axalgazrdobis sulieri da inteleqtualuri ganviTarebis centri

 

 

 

 

konkursi:  naxatebi bibliur Temebze”

 

 

დაწვრილებით...

 

კონკურსისნახატები ბიბლიურ თემებზედასკვნითი ეტაპი - გამოფენა და დაჯილდოების ცერემონია

დაწვრილებით...

 

 SemoqmedebiTi