საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული
ახალგაზრდობის სულიერი და
ინტელექტუალური განვითარების ცენტრი

აცხადებს მოხსენების მიღებას სასკოლო-სამეცნიერო
კონფერენციისათვის

„რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში“

მოხსენებები მიიღება 1 ნოემბრიდან 1 მარტამდე საპატრიარქოს ახალგაზრდულ ცენტრში (სამების საკათედრო ტაძარი).

გთხოვთ,მოხსენებები მოგვაწოდოთ ელექტრონული ვერსიის სახით, შრიფტი 12, acadnusx: 1.5 დაშორება. გთხოვთ, ნაბეჭდ მასალასთან ერთად, ასევე მოგვაწოდოთ დისკზე ჩაწერილი ნაშრომი. თემას აუცილებლად თან უნდა ერთვოდეს შესაბამისი წყაროები, რომლებიც გამოყენებულ იქნა თემაზე მუშაობის პროცესში. აუცილებლად მიუთითეთ თემის ავტორის საკონტაქტო ინფორმაცია, სახელი, გვარი და თემის ხელმძღვანელის სახელი, გვარი და საკონტაქტო ინფორმაცია.

შენიშვნა: „რწმენა ჩვენს ცხოვრებაში“ არის კონფერეციის ზოგადი სახელწოდება და არ უნდა გამოიყენებოდეს, როგორც თემის სათაური.
საკონტაქტო: 598 10 68 65 თამარ გიორბელიძე
574 20 94 94 მირანდა გაბუნია
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

I dRe - sakonferencio sesia

dasawyisi -- 10:00

istoria

1) nuca vardiaSvili _ `qarTvelTa savane moskovSi~ _ q.Tbilisi. #10 sajaro skola.

2) nanuka koSaZe _ „goris sasuliero seminaria“ _ goris #1 sajaro skola.

3) beqa aorCilava _ `represiebi eklesiis winaaRmdeg~. _Ggori. sofel Sindisis sajaro skola.

4) nino tlaSaZe _ gori. Sida qarTli. sofel xidisTavis sajaro skola.

5) nana kokozaSvili _ `qarTveli berebi mTawmindaze~ _ xaSuris #9 sajaro skola.

6) zaur begaSvili. _ `safara~ --

7) andro sarjvelaZe _ `Semoqmedi _ guriis Tvali~ _ Tbilisis 1-li eqsperimentuli skola.

8) cico lazaraSvili _ `wminda stefane qiziyelis – anu sxirselis saxelobis taZari~. --

9) ana konjaria _ `qriatianuli siwmindeebi saqarTveloSi~ _ walenjixa. me-2 sajaro skola.

10) melano abaSiZe _ `istoriuli saeklesio masala _ sxalTis taZari~ _ baTumi. me-4 sajaro skola.

11) leqso koWlamazaSvili _ `bodbis sveticxovlis istoria~. --

12) mariam samuSia _ `iveroni~ _ walenjixa. #3 sajaro skola.

13) jgufi „emanueli“ _ „warsulis kvaldakval“ _ zugdidi. kaxaTis N #3 sajaro skola.

14) mariam qarCava _ „Semoqmedis monasteri“ _ rusTavis #2 sajaro skola.

15) „saqarTvelos eklesiis saTaveebTan“--

16) xatia ficxelauri _ „rwmena Cvens cxovrebaSi“ _ Tbilisi. #173 sajaro skola.

17) nuca adeiSvili da TaTia metreveli _ „rwmena Cvens cxovrebaSi“ _ (samonastro yofis gansakuTrebuli forma, mesveteobis instituti). q. rusTavi. skola-liceumi „lazare“

18) ana maisuraZe _ „galobani anCisxatisani“ _ onis sajaro skola.

19) salome ioseliani _ „miTologiidan qristianobamde“ _ Tbilisi. g. ramiSvilis saxelobis #20 sajaro skola.

20) vitali qarcivaZe da mamuka qarcivaZe _ „istoriuli saeklesio masala“ _ xiWauris sajaro skola.

21) Tamar joloxava _ „istoriuli saeklesio masala“ (fiqrebi qarTvelTa ganmanaTlebel wminda ninoze). Tbilisi. #36 sajaro skola.

22) jgufi „RvTisSvilebi“ _ „suramis qristianul ZeglebTan dakavSirebuli masala“ _ surami. #1 sajaro skola.

23) gvanca daviTiniZe _ „qristianoba saqrTveloSi“ _ borjomi. #6 sajaro skola.

24) oTar mosiaSvili _ „adreqristianuli qarTuli kultura“ _ TianeTi. mirza gelovanis saxelobis #1 sajaro skola.

pirad gamocdilebaze dafuZnebuli masala;

mxatvruli Canaxatebi

25) irakli gabaSvili da paata biwaZe _ „mogzauroba borjom-bakurianis eparqiaSi“ _ borjomi. #6 sajaro skola.

26) salome melaZe, nuca demetraSvili, naTia kanaSvili, Teona demetraSvili, TinaTin xelaSvili, maia kirTaZe, TaTia bedukaZe, ana xvedeliZe _ „antiseqtanuri sakiTxebi“; „zneobis sakiTxebi“. Tbilisi. #44 sajaro skola.

27) mariam leSkaSeli _ „rwmena Cvens cxovrebaSi“ _ cageri. lajanis sajaro skola.

28) Tengiz silagaZe _ „rwmena Cvens cxovrebaSi“ _ cageri. lajanis sajaro skola.

29) Cxetiani ana _ „rwmena Cvens cxovrebaSi“ _ cageri. lajanis sajaro skola.

30) Cxetiani qristine _ „rwmena Cvens cxovrebaSi“ _ cageri. lajanis sajaro skola.

31) nemsiwveriZe rusudani _ „siyvarulia Tavad RmerTi am qveyanaze“ _ cageri. lajanis sajaro skola.

32) mariam lomTaZe _ „rwmena Cvens cxovrebaSi“ _ cageri. wm. ilia marTlis saxelobis gimnazia.

33) eka lomTaZe _ „rwmena Cvens cxovrebaSi“ _ cageri. wm. ilia marTlis saxelobis gimnazia.

34) salome cxvediani _ „rwmena Cvens cxovrebaSi“ _ cageri. wm. ilia marTlis gimnazia.

35) eka kvirkvelia _ „ai, ra moxda qaquTSi...“ _ baTumi. #12 sajaro skola.

36) ana xurciZe _ „rwmena Cvens cxovrebaSi“ _ cageri. wm. ilia marTlis saxelobis gimnazia.

37) kakava salome _ „rwmena Cvens cxovrebaSi“ _ walenjixa. me-2 sajaro skola.

38) goCa konceliZe _ „gabneuli margalitebi“ _ baTumi. #16 sajaro skola.

39) beqa qareliZe _ „Cemi fiqrebi“ _ rusTavi. #15 sajaro skola.

crurwmenebi

40) daTo buWuluri _ „crurwmenebis mxileba“ _ dedofliswyaro. arxiloskalos sajaro skola

41) nino jimSitaSvili _ „crumorwmuneobis mxileba“.

42) TaTia jorbenaZe da anano qorgaSvili _ „crurwmenebi da marTlmadidebloba“. Tbilisi. #55 sajaro skola.

qristianuli swavleba

43) mari gorozia _ „sazogadoeba da rwmena“ _ migel de servantetis saxelobis skola - „aia-gess“.

44) Tamar papaSvili _ „rwmena da Tavisufleba“ _ didgori. tabaxmelas sajaro skola.

45) TaTia umekaSvili _ „tradicia da Tanamedroveoba“ _ gori. sofel mejvrisxevis sajaro skola.

46) lia galustaSvili _ „qristianuli swavleba“ _ kaspis me-2 sajaro skola.

47) mariam WikaZe _ „ojaxi da rwmena“ _ Tbilisi. wm. ilia marTlis saxelobis skola.

48) neli afxazava _ „rwmena da Tavisufleba“ _ Tbilisi. #138 sajaro skola.

49). beqa lipartelini _ „antiseqtanturi swavleba“ _ #100 sajaro skola.

50) rusudan gvelesiani _ „sazogadoeba da rwmena“ _ gardabani. sof sarTiWalis I skola.

51) daviT kandelaki _ „rwmena da Tavisufleba“ _ samtredia. sof. nabakevis skola.

52) sofiko kikilaSvili _ „Tavisufleba da rwmena“ _ rusTavi. #21 skola.

53) qeTevan goglaZe _ „antiseqtanturi swavleba“ _ borjomis I sajaro skola.

54) xatia RonRaZe _ „rwmena da Tavisufleba“ _ Tbilisi. #100 sajaro skola.

19:00 dasasruli.

II dRe - sakonferencio sesia

dasawyisi -- 10:00

55) Teona nadareiSvili. „ojaxi da rwmena“. abaSa. ontofos f.Todruas saxelobis skola. 52).eka ugrexeliZe. „qristianuli swavleba“. cageri. sof.zubis skola.

56) Tamar maniaSvili _ „zneobis sakiTxebi“ _ siRnaRi. sof. saqobos skola „progresi 010“.

57) mariam CalaZe _ „sazogadoeba da rwmena“ _ Tbilisi. #124 sajaro skola.

58) ani SeyrilaZe _ „sazogadoeba da rwmena“ _ Tbilisi #124 sajaro skola.

59) beqa ebraliZe _ „rwmena Cvens cxovrebaSi“ _ TeTriwyaro. I skola.

60) sofiko goguaZe _ „rwmena da Tavisufleba“ _ gabriel episkoposis saxelobis samrevlo skola.

61) TaTia lomsaZe _ „eklesia da ojaxi“ _ borjomis I skola.

62) ---- „sazogadoeba da rwmena“ _ sxvitoris skola.

63) iaona gedeniZe _ „rwmena da Tavisufleba“ _ xonis xelovnebis koleji.

64) cicino (SuSaniki) janyulaSvili _ „sazogadoeba da rwmena“ _ didgori. tabaxmelas skola.

65) TamTa nozaZe _ „zneobrivi sakiTxebi. mrisxaneba“ _ xaSuri. #9 skola.

66) qristine javaSvili _ „sazogadoeba da rwmena“ _ siRnaRi. q. wnoris I skola.

67) mariam da revaz zedgeniZeebi _ „sazogadoeba da rwmena“ _ migel de servantesis saxelobis skola-liceumi _ „aia-gess“.

68) nino elisaSvili _ „rwmena da Tavisufleba“ _ xaSuri. #9 sajaro skola.

69) ana nozaZe _ „skola da religia“ _ xaSuri. #9 skola.

70) nana zedgeniZe _ „qristianuli swavleba“ _ goris kerZo skola. „mzeqa“.

71) sofo menTeSaSvili _ „sazogadoeba da rwmena“. dedofliswyaro. I skola.

72) eketerine Selegia _ „ojaxi da rwmena“ _ foTi. #6 skola.

taZrebi

73) ana feriaSvili _ „qristianul ZegleTan dakavSirebuli masala“ _ tabaxmelas sajaro skola.

74) naTia gogolaZe, qeTino lomiZe, Sorena lomiZe _ „ulumbos monastris bedi“ _ vertyviWalis sajaro skola.

75) rusudan Selegia, venera Todua _ „jvarcmis eklesia“ _ samtrediis raionis sof. nabakevis skola.

76) Tamar gvasalia _ „ese ambavi ivirionis monastrisa“ _ foTis #2 sajaro skola.

77) giorgi sturua _ „cixe taZarTa sagalobeli“ _ xoni. #1 sajaro skola.

78) guram lursmanaSvili _ „xaSuris wm. nikolozis eklesiis istoria“ _ xaSuri.

79) nazi mWedliSvili _ „ikorTis taZari“ _ g. ramiSvilis saxelobis Tbilisis me-20 skola.

80) mari metreveli _ „yinwvisi“ _ g. ramiSvilis saxelobis Tbilisis me-20 skola.

81) nino SubiTiZe _ „samTavisis taZari“ _ g. ramiSvilis saxelobis Tbilisis me-20 skola.

82) giga grigalaSvili _ „mcxeTis jvari“ _ g. ramiSvilis saxelobis Tbilisis me-20 skola.

83) vaJa oTaraSvili _ „samTavisis sakaTedro taZari“ _ g. ramiSvilis saxelobis Tbilisis me-20 skola.

84) SoTa miqaberiZe, irakli da giorgi qoqaSvilebi, veronika vibliani, irakli burduli, mariam kvantaliani, sofio bedukiZe _ „mcxeTis raionis sof. muxaTgverdis zegardis wm. giorgis saxelobis mcire darbazuli eklesia“ _ Tbilisis saero skola „olimpi.“

85) anuka bukia _ „qristianul ZeglebTan dakavSirebuli masala, artanuji“ _ xeTis sajaro skola.

86) nia omaZe _ „odesRac aqedan iwyeboda saqarTvelo - qristianul ZeglebTan dakavSirebuli masala“ _ goris raiomis sof. saqaSeTis sajaro skola.

87) veriko durgliSvili _ „dirbis RvTismSoblis miZinebis monasteri“ _ xaSuris sajaro skola.

88) mariam mesxia, marTa mesxia, vaxtang Wanturia _ „squris X-XI saukinis eklesia“.

sasuliero pirebi, represirebuli sasuliero pirebi

89) ana papaSvili _ „sulieri mamebi“ _ didgoris tabaxmelas sajaro skola.

90) qeTevan paqsaSvili _ „daviT gareja“ _ rusTavis #2 sajaro skola.

91) venera Todua, rusudan Sengelia _ „sulieri mama luka ComaxiZe“ _ samtredia. sof. nabakevis sajaro skola.

92) nino paqsaSvili _ „represirebuli sasuliero berebi“ _ borjomi, #1 sajaro skola.

93) naTia tabataZe _ „suli Cemi ekuTvnis RmerTs, guli saqarTvelos“ _ rusTavi #22 sajaro skola.

94) baqar xaCiZe _ „sasuliero pirebi, represirebuli sasuliero pirebi“ _ xaSuri wm. dimitri yifianis saxelobis skola-pansioni.

95) mariam xrikaZe _ „Cveni sulieri mama, uwmindesi da uetaresi sruliad saqarTvelos kaTolikos patriarqi, ilia II“ _ borjomi #6 sajaro skola.

96) qeTevan goginaSvili _ „sasuliero pirebi“ _ sof. xidisTavis sajaro skola.

97) akaki SeyilaZe _ „gabriel episkoposi“ _ Tbilisi #1 sajaro skola.

98) mariam Savdia _ „sulieri mamebi“ _ Tbilisi. #17 sajaro skola.

99) salome kakabaZe _ „kvali naTeli“ _ Tbilisi. guram ramiSvilis saxelobis #20 sajaro skola.

100) megi JorJoliani _ „qristianul ZeglebTan dakavSirebuli masala“ _ baTumi. #4 sajaro skola.

101) lali tlaSaZe _ „muxayrus RvTismSoblis eklesia“ _ samtredia. sof. nabakevis sajaro skola.

102) iza gabaSvili _ „represirebuli sasuliero pirebi“ _ siRnaRi. sof. saqobos mravalprofiliani skola „progresi 010.“

103) Tamar metreveli _ „represirebuli sasuliero pirebi“ _ #17 sajaro skola

104) zurab qarCava _ „qarTveli represirebuli sasuliero pirebi“ _ skola-liceumi „aia-gess.“

105) mixeil papinaSvili _ „rwmena Cvens cxovrebaSi“ _ Tbilisis #69 sajaro skola.

106) ednar futkaraZe _ „sulieri mamebi“ _ baTumi. „gimnazia XXI saukune.“

107) luka Rvinjilia _ „uwmindesi da unetaresi sruliad saqarTvelos kaTolikos patriarqi - ambrosi (1921-1927)“ _ Tbilisis #1 sajaro skola.

108) Tamar axvlediani _ „uRmrTo epoqis msxverpli“ _ cageri. wm. ilia marTlis saxelobis gimnazia.

109) mixeil adamia _ „represirebuli sasuliero pirebi“ _ foTi #3 sajaro skola.

110) ana RviniaSvili _ „represirebuli sasuliero pirebi“ _ rusTavi #23 sajaro skola.

111) nana siymaSvili, mari moseSvili _ „sulieri mamebi“ _ siRnaRi. sof. saqobos sajaro skola.

112) nino kakabaZe _ „...ukan rCes kvali ganaTlebuli“ _ xobi. xeTis sajaro skola.

113) mariam xomeriki _ „SuZlebeli kacTagan, SesaZlebel ars RvTisa“ _ xoni. #2 sajaro skola.

114) Teona SurRaia _ „Cemi moZRvari“ _ foTi #1 sajaro skola.

115) levan kupataZe _ „dekanozi markoz tyemalaZe“ _ saCxere a. wereTlis saxelobis #1 sajaro skola.

116) giorgi abramiSvili _ „sulieri mamebi _ 13 asureli mama“ _ Tbilisi #59 sajaro skola.

117) Tamar qaSibaZe _ „abuseriZe tbeli“ _ xoni. #1 sajaro skola.

118) lika misireli _ „ise wilkneli“ _ Tbilisi #62 sajaro skola.

19:00 II dRis sakonferencio sesiis dasasruli.

 

 SemoqmedebiTi