29 ნოემბერს საპართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრის დარბაზში წარედგინა ჯანგირ ელიაშვილის წიგნი _ "მეცნიერების პრობლემები და რელიგია".

" ... მეცნიერების პრობლემების განხილვა რელიგიის თვალსაზრისით მრავალი საკითხის მომწესრიგებელ მიმართულებად გვესახება რელიგიასა და მეცნიერებას შორის, რაც იქონიებს გავლენას სწავლულ ადამიანთა განწყობაზე რწმენისადმი" _ წერს წიგნის შესავალში ბატონი ჯანგირი.

წიგნი _ "მეცნიერების პრობლემები და რელიგია" ავტორისთვის უკვე მესამე გამოცემაა.

 

 

 

 SemoqmedebiTi